Skip to content

Bok om brott mot borgenärer för praktiker

Marie Karlsson-Tuulas bok Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs tillkom sedan hon fått flera frågor av praktiker om rättstillämpningen av brotten mot borgenärer enligt 11 BrB.

Marie Karlsson-Tuulas bok Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs tillkom sedan hon fått flera frågor av praktiker om rättstillämpningen av brotten mot borgenärer enligt 11 BrB.

-  Brott som begås, när en gäldenär är på obestånd eller om det föreligger en påtaglig fara för obestånd, är svårtillämpade. Det är dessutom åklagaren som har bevisbördan för att gäldenären har ekonomiska problem när den brottsliga handingen begås. Vidare bygger 11 kap. på den äldre strafflagen som innehöll, liksom dagens 11 kap. svårtolkade rekvisit.

Det säger Marie Karlsson-Tuula, som skrivit boken Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs.

-  Enligt min mening finns det i dag ett stort behov av en översyn av reglerna som leder att den traditionen bryts. Flera av de gamla rekvisiten borde kunna ersättas med nya mer anpassade till dagens språkbruk. Eftersom 11 kap. brottsbalken i praktiken är svårtillämpat förs det i boken även en diskussion de lege ferenda om hur lagen skulle kunna utformas i framtiden.

Det övergripande syftet med boken är att beskriva vad ekonomisk brottslighet är vid gäldenärens brott mot borgenärer under företagsrekonstruktion och i konkurs.

 - Det finns inte så många böcker som behandlar brotten mot borgenärer med inriktning mot företagsrekonstruktion och konkurs, säger Marie Karslsson-Tuula.

 -  De regelsystem som är föremål för särskild belysning är 11 kap. brottsbalken samt reglerna i lag om företagsrekonstruktion och konkurslagen. När det gäller företagsrekonstruktion behandlas bestämmelserna i 3 kap. om offentligt ackord, det vill säga under vilka omständigheter som offentligt ackord inte får fastställas om gäldenären begått brott mot 11 kap. brottsbalken.

 Vidare beskrivs de olika aktörernas underrättelse- respektive anmälningsplikt, det vill säga rekonstruktörens, konkursförvaltarens samt revisorernas plikt att i vissa fall anmäla brott och vilket ansvar dessa aktörer har.

 -  Utöver detta är syftet att historiskt beskriva hur regelsystemet för borgenärsbrotten har fått sin utformning samt att beskriva de rekvisit som måste vara uppfyllda för att någon skall kan kunna fällas till ansvar för brott mot 11 kap.

 Ett annat syfte är att beskriva vem som kan hållas ansvarig för brotten i 11 kap. BrB.

 -  Såväl företagaransvar som fördelning av ansvaret i juridiska personer behandlas. Det undersöks särskilt huruvida den juridiska personens konstruktion medför svårigheter att hålla någon ansvarlig för brott.

 - Kapitlet brotten mot borgenärer lämpar sig väl för den praktiskt verksamme juristen eller för studenter som har rättegångsspel som en del av undervisningen. Det ges också en exposé över EU och straffrätten som kan vara intressant för den oinsatte. 

Boken vänder sig främst till praktiker som är intresserade av brott mot borgenärer. Men boken kan också vara lämplig som kurslitteratur på juristprogrammen eller enstaka kurser som behandlar instituten företagsrekonstruktion och konkurs, och som uppslagsbok, handbok eller som lärobok.

Marie Karlsson-Tuula är universitetslektor på Juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid  Göteborgs universitet.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt