Skip to content

Anders Thunved om Nya sociallagarna

Den 1 januari trädde den nya socialförsäkringsbalken i kraft, och ersatte därmed ett 30-tal socialförsäkringslagar. Boken Nya sociallagarna ger dels en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på, SoL, LVU, LVM och LSS, dels en beskrivning i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, till exempel föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

Anders Thunved är författare till Nya sociallagarna, som snart kommer ut i en 24:e upplaga sedan starten 1982.

- Socialtjänsten är i ständig förändring. Nya lagar kommer till och författningar ändras. Inom socialtjänsten fattas för den enskilde mången gång ingripande beslut. Det är nödvändigt att handläggare och beslutsfattare har aktuell kunskap inte bara om sociallagarna utan även om närliggande författningar av väsentlig betydelse för den enskildes rättssäkerhet såsom förvaltningslagen och offentlighets - och sekretesslagen.

Tanken med Nya sociallagarna är tillhandahålla ett verk som alltid tar upp den för området aktuella lagstiftningen. Läsaren ska genom boken alltid ha möjlighet att informera sig om nytillkomna lagar och gjorda författningsändringar, säger Anders Thunved.

- Den nu utkomna 24:e upplagan, som redovisar nytillkommen lagstiftning på området, har som ett viktigt syfte att bidra till rättssäkerheten i beslutsfattande vid förvaltningar och nämnder och hos domstolar.

I boken redovisas bland annat den nya bestämmelsen i SoL om en nationell värdegrund för äldreomsorgen.

- Äldre personer ska, så långt det är möjlighet, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet eller annan lättåtkomlig service ska ges. Möjlighet har vidare öppnats för kommunen att lämna kompensation till en enskild person när denne inte fått bistånd enligt SoL inom skälig tid eller i enlighet med ett beslut av socialnämnden eller ett avgörande av domstol.

Det har även skett ändringar i LSS genom att det där införts krav på tillstånd för att enskild assistansanordnare skall få bedriva verksamhet med personlig assistans. Vidare har i LSS införts nya regler om kommunens ansvar.  Bland annat ska den enskilde vid personligt sammanträffande med socialnämnden eller annan beslutsfattare ha rätt att framföra uppgifter i ett ärende om insatser enligt LSS.

I Nya sociallagarna beskrivs de ändringar av lex Sarah-bestämmelserna som börjar gälla den 1 juli 2011. Den 1 januari 2011 trädde den nya socialförsäkringsbalken trätt i kraft. Denna sammanhållna och heltäckande socialförsäkringslag ersätter ungefär 30 socialförsäkringslagar. Dessutom har en ny skollag börjat gälla sedan den förra upplagan av Nya sociallagarna, och bestämmelser om registerkontroll av personal som utför insatser åt barn med funktionshinder har förts in genom en ny lag.

- I boken redovisas även ett flertal andra författningsändringar av betydelse för socialtjänsten, nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen.

Efter att ha kommit ut under mer än ett kvarts sekel, finns boken bland annat vid socialhögskolorna, hos socialnämnder och socialförvaltningar, vid förvaltningsdomstolar och hos advokatbyråer.

- Det har också varit glädjande att se hur intresset från allmänheten successivt har ökat, säger Anders Thunved.

Boken tjänar olika syften, berättar Anders Thunved.

- Den som behöver underlag för ett beslut kan genom boken få information om en aktuell lagparagrafs lydelse samt om tolkning och tillämpning enligt förarbeten, domstolsavgöranden, uttalanden av JO med mera. Den som deltar i undervisning får genom boken en beskrivning av sociallagarnas tillkomst och utförliga kommentarer i anslutning till varje paragraf. För alla de som i sitt dagliga liv behöver kunskap om välfärdssystemet kan boken utgöra ett viktigt hjälpmedel.

Anders Thunved, tidigare hovrättslagman och byråchef hos JO, var huvudsekreterare i Socialutredningen och rättssakkunnig i Socialdepartementet.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt