Skip to content

"Styckmordsläkarna" ansöker om resning

De två läkarna som på 80-talet åtalades för mordet på Catrine da Costa yrkar att Regeringsrätten ska undanröja kammarrättens dom från 1991 genom vilken de blev fråntagna sina legitimationer.

De båda läkarna, i media kallade "allmänläkaren" och "obducenten" åtalades för att ha mördat Catrine da Costa sommaren 1984. Tingsrätten ogillade åtalen men uttalade i domskälen att läkarna styckat kroppen.

I maj 1989 fann Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att läkarnas legitimationer skulle återkallas. Läkarna fick först rätt i kammarrätten, men efter Socialstyrelsens överklagande till Regeringsrätten återförvisades målet till kammarrätten som 1991 lämnade läkarnas överklagande utan bifall. 

Läkarna har senare stämt staten för fel och försummelse vid myndighetsutövning. Attunda tingsrätt konstaterade att ett antal fel begåtts - bland annat borde utredningen av da Costas död varit mer förutsättningslös - men ogillade läkarnas talan med hänvisning till att de inte förmått visa att felen orsakat att de fråntagits sina legitimationer.

Läkarna gör nu gällande att kammarrättens dom från den 1991 är behäftad med sådana brister att utgången blivit felaktig. De anför också att det föreligger nya omständigheter och bevis som skulle ha påverkat utgången.

De framhåller bland annat att det under förundersökningen inte gjordes någon analys av de fingeravtryck som fanns på de plastsäckar da Costas kroppsdelar låg i . En ny metod har dock gjort det möjligt att efter kammarrättens dom få fram avtrycken. Läkarna hänvisar nu till att Rikspolisstyrelsen meddelat deras tidigare ombud, advokat Kerstin Koorti, att inget av avtrycken var deras. Detta intygades dock inte skriftligen, av skäl som enligt läkarnas ombud Anders Frigell framstår som "oacceptabla".

Läkarna hänvisar också till att DNA från hårstrån som påträffats på en handduk bredvid plastsäckarna inte överensstämmer deras. De gör också land annat gällande att rättsläkaren Jovan Rajs varit jävig.

Enligt läkarna bygger domskälen på indicier som inte utesluter alternativa gärningsmän. De menar också att kammarrätten gjort trovärdighetsbedömningar av vittnena och inte tillförlitlighetsbedömningar av deras utsagor.

Läkarna yrkar genom deras ombud, advokat Anders Frigell vid Advokatfirman Lindahl i Uppsala, att Regeringsrätten ska bifalla deras yrkanden i kammarrätten utan återförvisning av målet. 

Fredrik Olsson
fredrik.olsson@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt