Skip to content

Anna Skarhed: Sexköpsförbudet har effekt

På fredagen överlämnades utredningen Förbud mot köp av sexuell tjänst till regeringen. Utredningen föreslår bland annat höjt maxstraff vid sexköp och att den som sålt sex ska kunna betraktas som målsägande.

Syftet med utredningen har varit att utvärdera hur förbudet mot köp av sexuella tjänster, som har varit i kraft i drygt tio år, fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft. Utredaren har även lagt fram förslag till åtgärder för fortsatt arbete mot prostitution.

På fredagen presenterade utredaren, Justitiekanslern Anna Skarhed, betänkandet på en presskonferens i Rosenbad.

Enligt Skarhed visar utvärderingen att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft effekt och att förbudet utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

- Vi ser en halvering av antal personer som utnyttjas av gatuprostitution på tio år. Vi har långt kvar men effekterna som vi hoppats på finns, sade Anna Skarhed.

Utredningen gör också bedömningen att förbudet mot köp av sexuell tjänst har en normativ effekt.

- Här konstaterar vi en markant förändring på tio år. Vid en undersökning 1996, innan förbudet infördes, svarade 69 procent att de menar att sexköp inte borde kriminaliseras. Vid en undersökning 1999 svarade 76 procent att det borde kriminaliseras. Därefter har två undersökningar gjorts med linkande svarsstatistik, sade Anna Skarhed.

Utredningen visar även att förbudet har en avskräckande effekt på sexköparna.
 
- Vad vi kan se av den utredning som gjorts är presumtiva köpare är mer oroliga och rädda för att bli upptäckta och vad vi kan se är det en mindre efterfråga på gatan, sade Anna Skarhed som också avfärdade påståendet att det skett en överflyttning av prostitutionen från gatan till internet.

- Det påståendet är inte korrekt. Vi konstaterar att prostitutionen har ökat på internet, men det har den gjort även i alla andra länder och inget tyder på att ökningen skett snabbare i Sverige.

Även om utredningen främst syftade till att utvärdera effekterna av förbudet gav utredningen också ett antal förslag på åtgärder för det fortsätta arbetet mot prostitution.

Dels föreslås att straffmaximum för köp av sexuell tjänst höjs från fängelse sex månader till fängelse ett år. Enligt utredningens bedömning står den nuvarande straffnivån för vissa fall av sexköp inte i proportion till brottets allvar.

Den praxisgenomgång som utredningen gjort visar även att det finns behov av att kunna göra en mera nyanserad bedömning vid allvarligare fall av sexköp än vad som är möjligt inom ramen för den nuvarande straffskalan för brottet.
Utredningen bedömer också att en person som utnyttjas i prostitution kan vara att anse som målsägande vid köp av sexuell tjänst.

- Det är ingenting man kan lagstifta om utan får bestämma om i varje enskilt fall, sade Anna Skarhed. 

Malin Letser
malin.letser@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt