Skip to content

Kvinna får skadestånd efter registermiss

En invandrad kvinna har begärt en halv miljon kronor i skadestånd sedan Skatteverket förväxlat henne med en annan kvinna. Kvinnan gör gällande att hon nekats krediter, att hon fått kravbrev för obeställda varor och att hon gått miste om uppdrag som en följd av förväxlingen.

I samband med att kvinnan invandrade till Sverige fördes hon in i folkbokföringsregistret och tilldelades ett personnummer. I Skatteverkets register fanns sedan tidigare uppgifter om en kvinna med samma namn och födelsedata, och som i oktober 2006 tilldelades ett så kallat samordningsnummer.

Eftersom det uppfattades som att uppgifterna rörde samma person gjordes en koppling mellan samordningsnumret och personnumret. Sedan misstaget upptäcktes togs kopplingen bort.

Kvinnan anför hon på grund av förväxlingen blivit ansvarig för den andra kvinnans handlingar och skulder. Hon ska ha nekats att handa på kredit, fått kravbrev för varor hon inte beställt, fått skatteåterbäringen utmätt och ska därtill ha gått miste om bättre betalda uppdrag.

Skatteverket har tillstyrkt att kvinnan ska få ersättning med skäligt belopp.

Justitiekanslern tillerkänner nu kvinnan 2 000 kronor för de kostnader som hon och hennes sambo drabbats av för att reda ut det inträffade. Vad gäller ersättning för kränkning noterar JK att en skada av ideell art inte går att värdera i exakta termer eller efter på förhand fastställda beräkningsgrunder. Istället får en skälighetsbedömning göras med bakgrund till omständigheterna i det enskilda fallet.

I detta fall ska särskilt beaktas att det till kvinnans personnummer kopplats uppgifter av känslig natur som var direkt felaktiga och som fick stora konsekvenser för hennes dagliga liv.

Sammanfattningsvis finner JK att kränkningsersättningen bör bestämmas till ett väsentligt högre belopp än vad som enligt JK:s praxis normalt utgår vid felaktig behandling av uppgifter i folkbokföringsregistret. En jämförelse bör göras med den ersättning som utgår vid felaktigheter i misstanke- och belastningsregistren.

Den felaktiga kopplingen i folkbokföringen har också funnits under en jämförelsevis lång tid, drygt ett och ett halvt år, trots att kvinnan redan efter ett knappt år kontaktade Skatteverket för att få till stånd en rättelse.

JK beslutar att kränkningsersättning ska utgå med 20 000 kronor.

Johanna Haddäng
johanna.haddang@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt