Skip to content

"Styckmordsmålet": Läkarna överklagar


De två läkare som pekats ut för att ha styckat Catrine da Costa har nu kompletterat överklagandet av Attunda tingsrätts dom från februari i år.

Enligt läkarnas advokater, Carl-Johan Vahlén och Kajsa Blomgren vid Legio advokatfirma, har läkarna nekats en rättvis rättegång. I en 51 sidor lång bilaga går de igenom tingsrättens bedömning av de fel och försummelser som läkarna menar att staten gjort sig skyldig till.

Läkarna gör bland annat gällande att tingsrätten prövat åtminstone tre påstådda fel och försummelser som kärandena frånfallit under huvudförhandlingen, och domstolen antingen inte "ägnat kärandenas sakframställan erforderlig uppmärksamhet" eller "börjat skriva dom innan förhandlingen påbörjats".

Justitiekanslern frånföll under huvudförhandlingen invändningar om att de påstådda felen varit försvarliga. Läkarnas advokater menar att tingsrätten trots det ställt upp hypoteser som sammanfaller med dessa invändningar, och att detta utgör rättegångsfel.

Tingsrätten fann att 27 fel begåtts, men bedömde inte att dessa var för sig eller ensamt kunde läggas till grund för skadestånd. Läkarna menar nu att det inte går att utläsa hur tingsrätten resonerat kring kumulationen:

"En korrekt kumulation hade, oavsett hur oansenliga vissa av felen eventuellt anses vara, tagit hänsyn till att flera mindre fel tillsammans utgör ett allvarligt fel enkom på grund av kvantiteten."

Vidare menar de att kammarrätten, som beslutade att återkallelsen av läkarnas legitimationer skulle bestå, utgått från att kärandena är skyldiga för att därefter söka stöd i bevisningen för deras oskuld. De gör också gällande att kammarrätten saknat kompetens vad gäller straffrättsliga kriterier och beviskrav samt att domstolen resonerat på ett tvistemålsliknande sätt.

Sammanfattningsvis gör läkarna gör gällande att tingsrätten prövat rättsfakta som inte legat inom processens ram, att tingsrätten ställt beviskravet för högt, att tingsrätten gjort en felaktig bedömning av huruvida de påstådda felen var fel eller inte samt att domstolen inte genomfört någon egentlig kumulationsbedömning av felen. Därtill menar de att tingsrätten inte gjort någon fullständig prövning av de faktiska felen i förhållande till konventionsreglerna och att tingsrätten underlåtit att ersätta en av läkarna för den tid han varit häktad.

Till stöd för sin talan åberopar läkarna en rättsutredning av Olle Asplund och Percy Bratt vid Advokatbyrån Bratt & Feinsilber samt ett rättsutlåtande av Mårten Schultz, docent vid Uppsala universitet. De hänvisar också till en utvärdering av konfrontationerna med det så kallade fotohandlarparet av Pär Anders Granhag, professor vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, samt ett yttrande av Göran Dufwa, före detta föredragande i Högsta domstolen.

Läs också:

Läkarnas advokater: "En katastrof"
Mårten Schultz: Attunda tingsrätts bedömning är ohållbar
Styckmordsdomen övertygar inte
Attundadomen friar inte rättsväsendet
JK:s reträtt i styckmordsmålet

Fredrik Olsson
fredrik.olsson@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt