Skip to content

Grannars klagomål hindrar inte bygglov för vapenverkstad

Förvaltningsrätten ändrar inte länsstyrelsens beslut att lämna bygglov för utbyggnad av en vapenverkstad. Grannarnas invändningar har inte funnits utgöra sådan betydande olägenhet som föreskrivs i plan- och bygglagen.

Grannar som invänt mot att bygglov meddelas för utbyggnad av ett bolags vapenverkstad vinner inget bifall i förvaltningsrätten. Grannarna hade anfört att den aktuella detaljplanen innehållit en markanvändningsbestämmelse som endast anger bostadsändamål och handels- och hantverksändamål. Att kalla verksamheten, som bestod i produktion och reparation av jaktvapen, som hantverksverksamhet var enligt grannarna att bruka våld på normalt språkbruk.

Det anfördes att en utökning av vapenverkstadsverksamheten skulle medföra betydande olägenhet med hänsyn till ökad trafik av både kunder och leverantörer och det anmärktes att det vid flera tillfällen förekommit att köpare och tillverkare kontrollerat vapensikten genom att rikta vapnen mot och in i de angränsande grannhusen.

Förvaltningsrätten konstaterar att tillverkning av vapen under lång tid har förekommit på fastigheten. Domstolen finner även att det i stadsplanebestämelserna föreskrivs att endast en fjärdedel av tomtmarken får bebyggas, och att den aktuella bebyggelsen på den aktuella tomten redan överstiger detta. Rätten konstaterar dock att detta enligt byggnadsnämnden ansetts utgöra en sådan mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.

Mot bakgrund av att det sökta bygglovet inte har som syfte att ändra den verksamhet som bedrivs på fastigheten menar förvaltningsrätten att verksamheten inte kan ses som planstridig. Domstolen konstaterar även att grannarna inte invänt mot byggnationen i sig, utan mot användningen av marken.

Beträffande huruvida det lämnade bygglovet ska anses medföra betydande olägenhet för grannarna konstaterar rätten att det är ofrånkomligt att närboende utsätts för vissa störningar från verksamheter som är förlagda till deras bostadsområde. Då det är fråga om verksamhet som funnits planenlig anför domstolen att en mer tillåtande attityd vid bedömningen av betydande olägenheter ska medges.

Domstolen finner att störningar från ökad trafik inte kan uteslutas ens vid bostadsändamål. Vad gäller det uppgivna utprövandet av jaktvapensikten instämmer rätten med att detta förefaller olämpligt, men konstaterar att det närmast ankommer på Polisen i egenskap av tillståndsmyndighet för vappenhandel att reglera detta.

Vid en sammantagen bedömning finner förvaltningsrätten att det som anförts av grannarna i målet inte ska bedömas utgöra betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening. Överklagandet ska därför avslås.

red@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt