Skip to content

Påverkan på grundvattnet hindrar inte Citybanan

Ett trettiotal personer har överklagat miljödomstolens dom angående Banverkets metoder för att minska påverkan på grundvattnet i samband med uppförandet av den så kallade Citybanan i Stockholm.

Boende kring den plats där centralstationen ska uppföras var djupt oroade av hur den nya järnvägsstationen skulle komma att påverka utformningen av deras bostadskvarter och menade att Banverket ville förvandla platsen till en krater. Dessutom oroade de sig över hur omkringliggande fastigheter skulle klara av påfrestningarna som det innebär att dra en ny järnväg under jord.

Flertalet klagande framförde även att Banverktes miljökonsekvensbeskrivning var bristfällig och att banverket inte beaktat riskerna en sänkning av grundvattennivån skulle innebära, däribland risker för ras samt riskerna för sättningar i marken ovanför.

Miljödomstolen beslutade att Banverket var tvunget att se till att mängden inläckande grundvatten i de nya tunnlarna understeg 824 liter per minut för hela sträckan, drygt 4 kilometer. Denna begränsning skulle gälla under byggskedet men efter detta skulle mängden minska till 653 liter.

Miljööverdomstolen anser inledningsvis att något hinder för att placera en tågstation på den angivna platsen inte finns, då någon alternativ placering inte är möjlig. Vad gäller miljökonsekvensbeskrivningen anser Miljööverdomstolen att den omständighet att mängden inläckande grundvatten är mycket högre än vad som angivits vid tillståndsansökan kan tala för att beskrivningen innehåller vesäntliga brister. Banverket har dock under handläggningen i målet kompletterat ansökan med ny information om hur man kan bedriva tätningsarbeten och Miljööverdomstolen anser därmed att den tillgängliga informationen är tillräcklig för att ställning ska kunna tas till vilka krav som ska gälla för hanteringen av grundvattnet.

Vad gäller metoderna för att stoppa inläckande grundvatten anser Miljööverdomstolen att regeringen i och för sig godkänt att Banverket skulle använda sig av cementinjektering för att täta tunneln, men att detta beslut fattats på siffror som i efterhand ökat. Att använda sig av så kallad lining anser Miljööverdomstolen dock skulle vara för kostsamt och slår därvid fast att de tidigare beslutade åtgärderna för inläckage ska gälla även i fortsättningen, men att Banverket ansvarar för att vid behov ta till andra metoder för att säkra läckagen.

I samband med detta uttalar Miljööverdomstolen dessutom att villkoren för återställande av miljön efter byggandet av Citybanan ska förtydligas. Avslutningsvis konstaterar Miljööverdomstolen att några beslut kring vilka villkor som ska gälla för begränsingen av buller och andra störande inslag inte kan fattas i nuläget då någon specifik utredning kring dessa frågor inte finns tillämplig.

red@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt