Skip to content

Bostadsrättsförening ändrade årsavgifter utan kallelse

En bostadsrättsförening fattade beslut om att ändra stadgarna på så sätt att årsavgifterna skulle ändras. En medlem fick dock aldrig någon kallelse till stämman och fick först i efterhand veta att han drabbats av en 45 procentig höjning.

En 45-årig man var medlem i en bostadsrättsförening och innehade bostadsrätten till en av föreningens 16 lägenheter. År 1999 flyttade mannen till Luxemburg och hyrde därefter ut sin lägenhet i andra hand.

År 2005 menade föreningen att stadgarna borde ändras på så sätt att årsavgiften skulle beräknas i förhållande till lägenheternas andelstal. Vid en extra föreningsstämma i juni 2005 beslutade föreningen om ändringen och beslutade samtidigt om nya andelstal.

För mannens del innebar besluten att hans månadsavgift ökade från 2 463 kronor till 3 573 kronor, en ökning om 45 procent. Endast två andra lägenheter fick en höjd månadsavgift, för de övriga tretton lägenheterna innebar besluten en sänkning.

Kallelse tillstämman skedde genom att handlingarna delades ut respektive lägenhets brevinkast. Föreningen, som kände till mannens adress i Luxemburg, skickade ändå ingen kallelse dit. Då mannen inte kände till stämman var han den enda medlemmen som inte var där.

Mannen yrkade att besluten skulle upphävas då kallelsen till den extra föreningsstämman inte skett på ett korrekt sätt då det enligt bostadsrättslagen krävs att en kallelse som avser ändring av en bostadsrättsförenings stadgar enligt vilka årsavgifter bestäms ska ske genom en skriftlig kallelse till varje medlem vars postadress är känd för föreningen.

Föreningen vitsordade att kallelsereglerna eftersatts men att formfelet ändå inte påverkat utgången av besluten då övriga medlemmar samstämmigt röstat ja.

Tingsrätten konstaterade att det skett ett formellt fel vid kallelseförfarandet och fann vid en samlad bedömning av omständigheterna att det inte kunde uteslutas att besluten skulle ha blivit annorlunda om mannen fått en kallelse. Tingsrätten upphävde därför bostadsrättsföreningens beslut om att anta nya stadgar och nya andelstal.

Hovrätten finner att det förhållande, att mannen inte tillställts en skriftlig kallelse till den extra föreningsstämman, direkt medför att de aktuella stämmobesluten inte tillkommit i behörig ordning. I likhet med tingsrätten finner därför hovrätten att besluten om att anta nya stadgar och nya andelstal ska upphävas och fastställer därmed tingsrättens domslut.

red@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt