Skip to content

Fördelarna överväger med ny hovrättsprocess

Av Marie Karlsson-Tuula, docent i civilrätt och t.f. universitetslektor vid Karlstads universitet.

Den 1 september 2008 påbörjade jag min adjunktion i Hovrätten för Västra Sverige. Det var mycket intressant och givande på alla sätt. Något som jag verkligen rekommenderar till alla som har denna möjlighet. Utöver att jag, över en natt,  fick gå från specialist till att bli generalist så fick jag också vara med vid en av tidernas största reformering av rättegångsbalkens regler. Detta var mycket givande. Syftet med reformeringen var att skapa en modernare rättegång i allmän domstol som uppfyller kraven på en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig handläggning av mål och ärenden.

Tanken var att man på ett bättre sätt skall utnyttja modern teknik bl.a. genom att videokonferens permanentas och utvecklas. Vidare skall personer som lämnar uppgifter i bevissyfte dokumenteras med videoteknik.
Utöver detta så infördes också systemet med prövningstillstånd. Detta utvidgades till att omfatta flertalet tvistemål och domstolsärenden som överklagas från tingsrätt till hovrätt. Detta har medfört att i princip alla mål som inkommit till hovrätten efter den 1 november 2008 måste få prövningstillstånd innan de kan avgöras. Detta förändrade domarnas arbete på så sätt att målet måste förberedas på ett sådant sätt att det kan avgöras på handlingarna. Domarna får lyssna på målsägande, tilltalade och vittnen och sedan i egenskap av föredragande förslå den rättsliga utgången inför sittande sits.

Vilka kan då för- och nackdelarna med reformen vara?  Det kan klart konstateras att fördelarna är betydligt fler än nackdelarna. Enligt min mening har det övergripande syftet med en modernare rättegång medfört att hovrättsprocessen blivit mer rättssäker och effektiv. Vidare så kan det också framhållas att det också blev en mer ändamålsenlig handläggning av såväl mål och som ärenden. I hovrätten kan en målsägande, tilltalad eller ett vittne inte ändra sina berättelser. Deras berättelser visas i hovrätten såsom de spelades in i tingsrätten. Vidare går det inte utan vidare att ställa tilläggsfrågor i hovrätten. De frågor som inte behandlats i tingsrätten får endast i undantagsfall ställas i hovrätten. Detta har bl.a. medfört en ökad fokusering av den rättsliga processen som hålls i tingsrätten. Hovrätten grundar sålunda i ökad omfattning sin prövning på samma material som legat till grund för tingsrättens avgörande.
Fördelen för parterna är att de bara behöver berätta sina berättelser en gång i domstolen. Allting finns ju inspelat så det är bara att spela upp videoförhören. För vittnen innebär reformen att de bara behöver inställa sig i domstol vid ett tillfälle. Detta är en fördel för alla inblandade. Detta gäller också målsägande om de har ett målsägandebiträde eller om åklagaren för deras talan.

En annan fördel är att en advokat som inte förberett ett mål på ett bra sätt i tingsrätten inte har en möjlighet att lägga det till rätta i hovrätten. Advokaterna får därför förbereda målen mera noggrant i den första instansen.

Reformen medför troligen också minskade rättegångskostnader i vart fall för målsägandebiträde. Dessa behöver bara sitta med när parterna framför sina yrkanden och sina sakframställningar samt pläderingar. När inspelningarna spelas upp kan de göra annat än att se samma sak igen som de redan sett i tingsrätten. 

Vilka nackdelar medförde reformen då? Helt allmänt kan ju sägas att processen i hovrätten inte är så levande längre. Det är, enligt min uppfattning, en sak att lyssna på en person som är fysiskt närvarande i rätten och en annan helt annan sak att sitta och titta på videoupptagningar i timmar eller i flera dagar. En annan nackdel är att domarnas ensamarbete ökar när det gäller prövningstillstånden samt att målen i ökad utsträckning kan avgöras på handlingarna utan huvudförhandling.

Det är min förhoppning att hovrättsråden inte i framtiden tycker att det är tråkigt att gå till jobbet utan att de verkligen behåller den stora arbetsglädje som jag fick ta del av när jag var adjungerad ledamot på avdelning 3 på hovrätten i Göteborg.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt