Skip to content

”Var ute i god tid när avtal ska sägas upp”

- Efter ett stort antal kurser i hyresrätt och ett ganska digert kursmaterial ombads jag att av advokatsamfundet att skriva en manual; vilket jag också gjorde. Det var naturligt att jag i advokatverksamheten sysslade med det jag bäst kunde, säger Bengt Ask, författaren till ”Hyresmanual”.

Manualen, som kan användas som uppslagsbok och handbok, är tänkt att vara en snabb och överskådlig handledning i ämnet. Bland annat redovisas tidsfrister och annan formalia på ett lättillgängligt sätt. Om dessa bestämmelser inte efterlevs kan resultatet bli rättsförluster för hyresavtalets parter, och till ersättningsskyldighet för ombud, säger författaren.

- ”Hyresmanual” vänder sig till advokater och andra konsulter, samt till ägare av näringsfastigheter. Den är snabbare, innehåller formulärmallar, kataloger över tidsfrister och instansordning samt beräkningsgrunder för skadestånd med anledning av uppsägning av lokalhyresavtal.

Manualen, som följer hyreslagens indelning, innehåller dessutom bland annat förklaring av hyreslagens definitioner och gränsdragningar, förlängnings- och villkorsärenden beträffande bostad, medlingsförfarandet beträffande lokalhyra samt en överskådlig rättsfallsförteckning.

Missade delgivningar av uppsägningar, glömska att besvara framställningar om överlåtelse av lokal inom föreskriven tid och ofullständiga uppsägningar är sådant som kan få stora konsekvenser för parterna, säger Bengt Ask.

- Var ute i god tid när avtal ska sägas upp och - i lokalsammanhang - ta till uppsägning först när möjligheter till uppgörelser utan uppsägning uttömts, uppmanar författaren till ”Hyresmanual”.

Bengt Ask var hyresråd under åren 1981-1990 och är nu verksam som advokat på Advokatfirman Lindahl med inriktning på hyresrättsliga frågor.

Text: Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt