Skip to content

Kongolesisk jurist tog samfundet till HD

En man som genomgått juristutbildning i Kongo nekas inträde i advokatsamfundet. Mannen har gjort gällande att reglerna om antagning är föråldrade och inte anpassningsbara till idag gällande internationella konventioner.

Mannen anför att han bör beviljas dispens från kravet på avlagt kunskapsprov enligt 8 kap 2 § rättegångsbalken med hänvisning till att bestämmelsen är gammal och att den inte går att anpassa till nu gällande konventioner mot diskriminering av flyktingar. HD konstaterar att möjlighet visserligen finns för advokatsamfundets styrelse att ge dispens för att kunna ingå bilaterala överenskommelser med utländska advokatsamfund. Med hänvisning till tidigare HD-praxis och förarbeten finner rätten dock att det inte ankommer på HD att pröva dispensfrågan, och lämnar därmed överklagandet utan bifall.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt