Skip to content

Fastighetsmäklare får delegera uppgifter

Kammarrätten anser att en fastighetsmäklare som delegerat en kontraktsskrivning till en oregistrerad medhjälpare har iakttagit god fastighetsmäklarsed. Det var därför fel av Fastighetsmäklarnämnden att återkalla fastighetsmäklarens registrering.

En fastighetsmäklare hade låtit en oregistrerad medhjälpare ensam närvara vid en kontraktsskrivning. Fastighetsmäklarnämnden menade att detta stred mot god fastighetsmäklarsed och återkallade fastighetsmäklarens registrering. Länsrätten ansåg i likhet med nämnden att fastighetsmäklaren väsentligt hade brutit mot god fastighetsmäklarsed.

Kammarrätten konstaterar att det står klart att det i en fastighetsmäklares verksamhet kan ingå arbetsuppgifter som inte behöver utföras av mäklaren själv utan som kan överlåtas till andra, så kallade oregistrerade medhjälpare (se prop. 1994/95:14 s. 43 ff.). Avgörande i målet är därför om det inom ramen för det aktuella uppdraget har funnits förutsättningar för delegation av arbetsuppgifter till den oregistrerade medhjälparen och om uppdraget har kommit att utföras i enlighet med god fastighetsmäklarsed.

Fastighetsmäklaren har vid den muntliga förhandlingen i kammarrätten utförligt redogjort för omständigheterna kring det aktuella mäklaruppdraget och uppgett att han tillhandahållit en "paketlösning" i enlighet med parternas önskemål. Hans närvaro vid den andra och definitiva kontraktsskrivningen har inte varit nödvändig eftersom undertecknandet endast var en formalitet. Han gav även den oregistrerade medhjälparen tydliga instruktioner om att vid detta tillfälle endast framlägga avtalen samt att vid behov kontakta honom per telefon.

Kammarrätten menar att förhållandena i det aktuella fallet varit sådana att mäklarens närvaro vid kontraktsskrivningen inte varit oundgängligen nödvändig. Fastighetsmäklaren har därför varit oförhindrad att, efter prövning av den tilltänkte medhjälparens kompetens, delegera arbetsuppgiften i fråga. Något skäl att klandra fastighetsmäklaren för hans val av medhjälpare har enligt kammarrättens mening inte framkommit i målet.

Kammarrätten finner att fastighetsmäklaren inte har åsidosatt god fastighetsmäklarsed på ett sådant sätt att grund för återkallelse av hans registrering som fastighetsmäklare föreligger. Kammarrätten bifaller överklagandet.

Källa: Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt