Skip to content

Mindre risk för fukt och vattenskador

Boverkets nya byggregler ska minska risken för vattenskador och skärper energikraven vid ny- och tillbyggnation.


Sedan den första juli gäller Boverkets nya byggregler (BBR). Meningen är att byggreglerna ska bli tydligare, bland annat när det gäller fukt och energihushållning. Reglerna gäller både för arbetens som kräver bygganmälan och arbeten som inte kräver bygganmälan.

Fuktavsnittet i reglerna har utvecklats och innehåller ändringar när det gäller struktur och verifiering. Kravnivån är densamma som i tidigare BBR men reglerna har preciserats och formulerats om. Till exempel föreskrivs att ett högsta tillåtna fukttillstånd i byggmaterial inte får överskridas. Detta bestäms utifrån ett kritiskt fukttillstånd som kan vara när tillväxt av mögel och bakterier börjar. Ändringen medför att det lättare än tidigare ska gå att avgöra om byggnaden uppförs enligt gällande lagstiftning trots att mikrobiell tillväxt inte uppkommit.

En annan nyhet är att fuktsäkerhetsprojektering som verifieringsmetod har förts in i reglerna. I projekteringsskedet säkerställer att det inte finns några tekniska lösningar som är mindre lämpliga ur fuktsynpunkt och dels att man innan bygget sätter igång bestämmer vilka delar i konstruktionen som är viktigast eller svårast att utföra på arbetsplatsen.

I byggreglerna finns också nya krav för att minska risken för vattenskador. Ett exempel kan vara att man bör se till att golvmaterialet under och kring en diskmaskin ska vara tätt och uppdraget mot vägg så att eventuella läckage snabbt blir synliga. Dolda kopplingar på vattenrör är inte tillåtna utan alla kopplingar ska vara inspekterbara.

Energikraven har dessutom blivit tydligare. Det ställs övergripande krav på byggnadernas energianvändning i kilowatt per kvadratmeter och år. Det går då att mäta i efterhand att byggnaden verkligen når upp till de krav som ställs. Kraven för småhus som värms med direktverkande el har skärpts genom att byggreglerna anger lägre energianvändningsnivåer för dessa hus.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt